YTD vs Budget Jan-Nov 2020

YTD vs Budget Jan-Nov 2020